54TH ILINDEN KAYAK SLALOM IKAS 2023
8 - 9 Abril 2023
SKOPJE, Republic of North Macedonia
Canoe Slalom
BASIC INTERNATIONAL EVENT
KOSTA EFTIMOV
STR.STOLTENBERGOVA NO.1 1000, SKOPJE
0038970330877
0038970330877
k_eftimov@yahoo.com
SENIOR